OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.                              Všeobecně

Tyto obchodní podmínky e-shop (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé z kupní smlouvy uzavřené mezi JAST ART s.r.o.,se sídlem Luka pod Medníkem 17, Jílové u Prahy, IČ:04021070, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka C241255 („Prodávající“) a Kupujícím (zahrnující  jak  spotřebitele, tak ostatní zákazníky).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu ČR. Pokud je Kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, pak se vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud Kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto Podmínek řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

II.                           Uzavření kupní smlouvy

1) Pokud   je Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky E-shopu, přičemž kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky Kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky Prodávajícím oznámením na určený e-mail, na okamžik vzniku smlouvy však toto informativní oznámení nemá vliv. Přijatou objednávku je možné měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. 

2) Před definitivním zasláním objednávky Prodávajícímu doporučujeme Kupujícímu využít možnosti provést zevrubnou kontrolu celéobjednávky. Následně Kupující objednávku odešle prostřednictvím kliknutí na políčko „Objednat.

3) Není-li Kupujícím spotřebitel, pak je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu.

4) Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s podmínkami a že s nimi souhlasí.

5) Nákresy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené v katalozích jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

6) Ceny jsou uváděny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.

III.                        Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží

1) Dodací lhůta je stanovena Prodávajícím v potvrzení objednávky. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností,jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím Toto platí i v případě, jestližetyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůčiProdávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výšehodnoty zboží v prodlení.

2) Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výšebude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě), riziko vzniku škody na zboží.

3) Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp.kdy byl písemně, telefonicky k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit atoto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody.

IV.                        Úhrada – platba zboží

U nákupu je požadována 100% záloha ve výši ceny objednávky. Při nezaplacení požadované zálohy do 14 dnů od vystavení objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena. Odsouhlasená dodací lhůta se počítá od připsání úhrady celé kupníceny na účet Prodávajícího uvedený v objednávce. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Vpřípadě prodlení s úhradou faktury ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky zakaždý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody.

II.                           Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1) Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s 1829 občanského zákoníkuprávo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se
o spotřebitele.

2) V souladu s ustanovením 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit odsmlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

  • Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.
  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů“ ode dne následujícího po dni dodání zboží, ode dne, kdy Vy neboVámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat Prodávajícího JAST ART s.r.o., formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem info@stool-art.cz). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve:

a)  Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejteProdávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b)   Náklady spojené s vrácením zboží

Přímé náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující.

c)  Odpovědnost za snížení hodnoty

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

3) Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupující – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:

a) Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.

b) Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační

c) Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).

d) Finanční prostředky budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba (na účet).

4) Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:

je-li zboží „vyrobeno na zakázku“, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,příkladem by mohl být výrobek s vybraným zakázkovým tvarem nebo výrobek s volitelným mořením dřeva, popřípadě jiná zakázková výroba. Za zakázkové výrobky se považují např. veškeré výrobky na E-shopu u nichž je uvedena dostupnost „4–12 týdnů“. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků zákazníka.
V souladu s ustanovením § 1837 d) OZ jde ve výše uvedených případech o vyjímky, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek. Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech Prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5 % denně z fakturované částky (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).

VI.                                Reklamace, záruční lhůty

1) U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží.Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla v souladu s „Návodem na používání a ošetřování nábytku“ vytvořeným Prodávajícím.

2) Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky a reklamačního řádu Prodávajícího.

3) Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s „Návodem na používání a ošetřování nábytku“ dodaného prodávajícím, nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem a nebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno, nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné disproporce v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

4) Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit.

5) V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, napříslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci.

VII.                              Závěrečná ustanovení a platnost podmínek

1) Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3) Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

4) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5) Podáním objednávky prostřednictvím E-shopu Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi apřijímá je.

Tyto obchodní podmínky E-shop vstoupily v platnost a účinnost dne 1. 2020